Γέροντες της εποχής μας

''Να ελέγχετε τις σκέψεις σας,να συγκρατείτε τα λόγια σας,να κυριαρχείτε στα πάθη σας,να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας.''
''Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ' αυτές.Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ) αυτό θα είναι το σφράγισμα,να μην το πάρετε''. Όπως τώρα σκέφτονται να τα συγκεντρώσουν στην ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη...

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Οί πειρασμοί στην ζωή μας

Ό  Θεός  επιτρέπει  τους  πειρασμούς  ανάλογα  μέ  τήν  πνευματική  μας  κατάσταση.
Άλλοτε επιτρέπει νά κάνουμε ένα σφάλμα, λ.χ.  μια μικρή απροσεξία, για να είμαστε άλλη
φορά προσεκτικοί καί νά αποφύγουμε ή μάλλον νά προλάβουμε ένα μεγαλύτερο κακό πού
θά  μας  έκανε  το  ταγκαλάκι.  Άλλοτε αφήνει  τόν  διάβολο  νά  μάς  πειράζη,  γιά  νά  μάς
δοκιμάση. Δίνουμε δηλαδή εξετάσεις καί αντί κακό ό διάβολος μάς κάνει καλό. Θυμηθήτε
τόν Γερο-Φιλάρετο πού έλεγε: Τέκνον, έγκατάλειψις Θεού, ούδένα πειρασμόν σήμερα.
Ήθελε νά παλεύη κάθε μέρα με τους πειρασμούς, γιά νά στεφανώνεται άπό τόν Χριστό.
Ένας δυνατός,  όπως  ό  Γερο-Φιλάρετος,  δέν αποφεύγει  τους  πειρασμούς,  άλλα  λέει
στον  Χριστό:  Στείλε  μου,  Χριστέ  μου,  πειρασμούς  καί  δώσε  μου  κουράγιο  νά  παλέψω.
Ένας αδύνατος όμως θά πή: Μήν έπιτρέπης, Χριστέ μου, νά πειρασθώ. ­Μη είσενέγκης
ημάς εις πειρασμόν.... Εμείς όμως πολλές φορές, όταν έχουμε έναν πειρασμό, λέμε: ε,  μά
είμαι άνθρωπος κι εγώ δέν αντέχω άλλο!, ενώ θά έπρεπε νά πούμε: Δέν είμαι άνθρω-
πος  είμαι  παλιάνθρωπος.  Θεέ  μου,  βοήθησε  με  νά  γίνω  άνθρωπος.  Δέν  λέω  νά
επιδιώκουμε  εμείς  τους  πειρασμούς,  άλλα,  όταν  έρχωνται,  νά  τους  αντιμετωπίζουμε  με
καρτερία καί προσευχή.

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Νά κάνουμε τό καλό άπό αγάπη γιά τον Χριστό

- Γέροντα, φοβάμαι, όταν σκέφτωμαι τά δύσκολα χρόνια πού περιμένουμε.
- Τί φοβάσαι, μήπως πάς στην κόλαση και βασανίζεσαι μαζί μέ τά ταγκαλάκια; Τό νά λές:
βοήθησε με, Χριστέ μου, νά πάω στον Παράδεισο, γιά νά μή Σέ στενοχωρήσω, γιατί είναι βαρύ
μετά άπό όσα έκανες γιά μένα νά μέ νιώθης στην κόλαση, αυτό τό καταλαβαίνω. Αλλά νά θέλης νά
πάς στον Παράδεισο, γιά να βολευτής, αυτό δεν έχει φιλότιμο. Δεν τό λέω αυτό, γιά νά αφήσουμε
ρέμπελη τήν ζωή μας, νά κάνουμε αταξίες και νά πάμε στην κόλαση, αλλά πολλές φορές μπαίνει μιά
προσπάθεια: νά  κάνω  τό  καλό,  γιά  νά  μή  χάσω  τόν  Παράδεισο.  Άν  έχουμε  φιλότιμο,  θα
σκεφθούμε: Τόσοι άνθρωποι θά πάνε στην κόλαση, οι καημένοι, πού και σ' αυτήν τήν ζωή δεν ένιωσαν
λίγη αληθινή χαρά, κι έγώ θά σκεφθώ τόν εαυτό μου;. Ειλικρινά σας λέω, δεν μέ απασχολεί που
θά πάω. Τόν εαυτό μου τόν έχω πετάξει. Όχι ότι θέλω νά είμαι μακριά από τόν Χριστό καί γι' αυτό
δέν μέ απασχολεί άν πάω στον Παράδεισο, άλλα δέν είναι σκοπός μου νά κάνω τό καλό, γιά νά
πάω στον Παράδεισο.

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Τά έκ προθέσεως σφάλματα

Νά προσέξουμε πολύ τά έκ προθέσεως σφάλματα,  γιατί  αυτό πού θά έξετάση ό  Θεός είναι ή
πρόθεση μας. Τά σφάλματα πού κάνουμε άπό απροσεξία είναι ελαφρότερα. Μερικές αμαρτίες είναι
αμαρτίες, αλλά έχουν καί ελαφρυντικά.
Ύστερα, όταν σφάλουμε χωρίς νά τό θέλουμε, ό Θεός οικονομάει έτσι τά πράγματα, ώστε
νά χρησιμοποιηθή
τό σφάλμα μας γιά καλό. Δηλαδή, όχι ότι έπρεπε νά σφάλουμε, γιά νά γίνη αυτό τό καλό, άλλα
αφού σφάλαμε χωρίς νά τό Θέλουμε, ό Θεός αξιοποιεί τό σφάλμα μας και βγαίνει καλό. Όταν
όμως κάνουμε ένα σφάλμα εν γνώσει μας και έπειτα μετανοιώσουμε, νά ευχηθούμε νά μη γίνη
κακό άπό τις συνέπειες του σφάλματος μας.

Απαλλαγή από τό σκοτάδι τής αμαρτίας

- Είναι πολύ βαρύ, Γέροντα, νά μολύνη κανείς τό Άγιο Βάπτισμα;
- Ανάλογα πόσο τό μολύνει. Άλλος τό μολύνει πολύ, άλλος λίγο, άλλος κάνει έναν λεκέ,
άλλος δύο...
- Και είναι τά μεγάλα αμαρτήματα πού μολύνουν τό Βάπτισμα;
- Έ, φυσικά, τά θανάσιμα αμαρτήματα τό μολύνουν και τότε ή θεία Χάρις απομακρύνεται
από  τόν  άνθρωπο.  Βέβαια  δεν  τόν  εγκαταλείπει,  όπως  ούτε  ό  Φύλακας  Άγγελος  δεν  τόν
εγκαταλείπει. Θυμάστε τί είχε πει ό διάβολος στον ιερέα των ειδώλων γιά τόν μοναχό πού
ήθελε νά παντρευτή την κόρη του; Μή βιάζεσαι αυτός εγκατέλειψε τόν Θεό, άλλα ό Θεός δεν
τόν εγκατέλειψε ακόμη.
- Γέροντα, μπορεί κανείς νά ζή στο σκοτάδι τής αμαρτίας και νά μήν τό αισθάνεται;
- Όχι, τήν αίσθηση όλοι τήν έχουν, άλλα υπάρχει αδιαφορία. Γιά νά έρθη κανείς στο φως
τού  Χριστού,  πρέπει  νά  θέλη  νά  βγη  από  τό  σκοτάδι  τής  αμαρτίας.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Ό εξαγνισμός της καρδιάς

- Γέροντα, ό Χριστός χωράει σέ όλες τις καρδιές;
-Ό Χριστός χωράει, οί άνθρωποι δέν Τον χωράνε,  γιατί δέν προσπαθούν νά διορθωθούν.
Γιά  νά  χωρέση  ό  Χριστός  μέσα  μας,  πρέπει  νά  καθαρίση  ή  καρδιά.  ­Καρδίαν  καθαράν
κτίσον εν έμοί, ό Θεός....
- Γέροντα, γιατί τά άγρια ζώα δέν πειράζουν τους Αγίους;
- Αφού  ημερεύουν  οί  άνθρωποι,  ημερεύουν  και  τά  άγρια  ζώα  και  αναγνωρίζουν  ότι  ό
άνθρωπος είναι αφεντικό τους. Στον Παράδεισο, πριν από την πτώση, τά άγρια θηρία έγλειφαν
τους  Πρωτοπλάστους  μέ  ευλάβεια,  αλλά  μετά  την  πτώση  πήγαιναν  νά  τους  ξεσκίσουν.  Όταν  ένας
άνθρωπος  επανέρχεται  στην  προπτωτικη  κατάσταση,  τά  ζώα  τον  αναγνωρίζουν  πάλι  γιά
αφεντικό. Σήμερα όμως βλέπεις ανθρώπους πού είναι χειρότεροι από τά άγρια θηρία, χει-
ρότεροι άπό τά φίδια. Εκμεταλλεύονται απροστάτευτα παιδιά, τους παίρνουν τά χρήματα
καί, όταν έρχωνται σέ δύσκολη θέση, τά ενοχοποιούν, καλούν τήν αστυνομία, τά πηγαίνουν και
στό  ψυχιατρείο.  Γι' αυτό  τόν  147ο Ψαλμό πού διάβαζε ό Άγιος Αρσένιος ό Καππαδόκης, για νά
ημερέψουν τα άγρια ζώα και νά μήν κάνουν κακό στους ανθρώπους, τον διαβάζω, για νά ημερέψουν
οι άνθρωποι και νά μήν κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους και στά ζώα.

ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ


''Μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθή
ό άνθρωπος το σφάλμα του, να πόνεση,
να ζήτηση συγχώρεση από τον Θεό, και μετά νά
έξομολογηθη. Έτσι θα έρθη ή θεία παρηγοριά.
Γι' αύτό πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση.
Μόνον εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ.''

Έχουν κάνει άλλο ευαγγέλιο

- Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί νά λέγεται δίκαιος;
- Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος πού κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Τό τέλειο
όμως είναι ό άνθρωπος νά είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, άλλα
μέ τήν Θεία δικαιοσύνη, καί τότε τον ευλογεί ό Θεός. Όταν στις ενέργειες μου δεν βάζω ποτέ τό
εγώ καί τό συμφέρον μου, εκβιάζω, μπορώ νά πώ, τον Θεό νά μου στείλη τήν Θεία Χάρη.
Οποιαδήποτε  ανθρώπινη  δικαιοσύνη,  ακόμη  καί  ή  πιο  τέλεια,  έχει  πάντα  ανθρώπινα
στοιχεία.  Καί  όσο  υπάρχει  ή  ανθρώπινη  δικαιοσύνη  στον  πνευματικό  άνθρωπο,  τό  Πνεύμα
προσπαθεί νά τήν άποβάλη ώς ξένο σώμα, καί ό άνθρωπος παλεύει μέ ανεβοκατεβάσματα καί
κουράζεται ψυχικά. Όταν απόκτηση τήν θεϊκή δικαιοσύνη, έρχεται τό λαμπικάρισμα καί ό Θείος φωτισμός.
- Αν πώ, Γέροντα, σε κάποιον πού λέει ότι αδικήθηκε: υπάρχει Θεία δικαιοσύνη, θά
τον βοηθήσω;
- Όχι, καλύτερα πές του: εξέτασε τά πράγματα πνευματικά, σύμφωνα μέ τό Ευαγγέλιο.
Γιατί,  άν  τού  πής:  υπάρχει  Θεία  δικαιοσύνη,  θά πιστέψη ότι  αδικήθηκε, ενώ μπορεί  νά
έχη αδικήσει κιόλας.

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

"Επιβεβαιώνεται η προφητεία του Γέροντος Παϊσίου;"

" ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ:ΑΝΟΙΓΕΙ ΘΕΜΑ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ;
Ανοίγει θέμα Βοσπόρου και Δαρδανελίων
Η Τουρκία ανοίγει ξανά το θέμα της διέλευσης των τάνκερ από τον Βόσπορο και τα Στενά των Δαρδανελίων, το οποίο...

είχε θέσει και πάλι με έμφαση στα μέσα της δεκαετίας του '90. Τότε είχε προκληθεί μεγάλη αναταραχή στις σχέσεις της με την Ρωσία, ενώ έντονα είχαν αντιδράσει η ελληνική και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα.

Σύμφωνα με αμερικανικά δικτυακά μέσα, η τουρκική κυβέρνηση έχει καλέσει σε συνάντηση την 1η Ιουλίου διεθνείς εταιρείες πετρελαιοειδών. Θα συζητήσει μαζί τους τρόπους παράκαμψης του Βοσπόρου και τα Δαρδανελίων, για τα φορτία αργού πετρελαίου που προέρχονται από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και κατευθύνονται στις διεθνείς αγορές.

Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η χώρα σχεδιάζει να θέσει σε ισχύ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ορισμένες αρχές για τη χρήση της θαλάσσιας περιοχής του Βοσπόρου στη μεταφορά αυτών των φορτίων. Η χώρα, σύμφωνα με τα ίδια δικτυακά μέσα, φοβάται ότι μπορεί να προκληθεί μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή από τη δια θαλάσσης μεταφορά του αργού πετρελαίου. Η Άγκυρα υπολογίζει ότι σήμερα περί τα 140 εκατ. τόνοι πετρελαίου και προϊόντων του φθάνουν στις αγορές μέσω του Βοσπόρου, ενώ διαφαίνονται προοπτικές περαιτέρω αύξησης.

Τά δικαιώματα του μοναχού τα κρατάει ό Χριστός για την άλλη ζωή

- Γέροντα, τί είναι τό δικαίωμα;
- Τό δικαίωμα είναι κοσμική λογική. Ό άνθρωπος, όσο πιο κοσμικός είναι, τόσο περισσότερο
δικαίωμα έχει όσο πιο  πνευματικός  είναι,  τόσο  λιγώτερο  δικαίωμα  έχει.  Ειδικά  ό  μοναχός
έχει μόνον υποχρεώσεις δέν έχει δικαίωμα για τίποτε. Θέλω νά πω ότι δέν πρέπει νά έχη
απαίτηση άπό κανέναν καί γιά τίποτε. Τό νά ζητά ό μοναχός δικαιώματα σ' αυτήν τήν ζωή,
ενώ  απαρνήθηκε  τά  πάντα  γιά  τήν  αγάπη  του  Χρίστου,  είναι  τελείως  λάθος.  Βρίζει  τον
Χριστό,  τον  Μοναχισμό.  Οι  κοσμικοί  έχουν  δικαιώματα  πολλά  κοσμικοί  είναι.  Τά
δικαιώματα του μονάχου, άλλα καί του πνευματικού ανθρώπου, τά κρατάει ό Χριστός γιά
τήν άλλη ζωή.
Τό  δικαίωμα  σήμερα  παρουσιάζεται  σχεδόν  σε  όλους  τους  νέους,  αλλά  καί  σέ  νέους
μοναχούς. Μερικοί νέοι μοναχοί δέν ξέρουν γιατί έγιναν μοναχοί καί τί θά πή Μοναχισμός, γι' αυτό
έχουν ένα δικαίωμα, ένα κοσμικό πνεύμα, μιά παράξενη λογική, μιά ανθρώπινη δικαιοσύνη, άπό όλες
τις πλευρές. Αυτή ή ανθρώπινη δικαιοσύνη ξεκίνησε άπό τό ευρωπαϊκό πνεύμα καί μπήκε καί στον
Μοναχισμό.

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Ή δικαιοκρισία του Θεού

- Γέροντα, τί είναι ή δικαιοκρισία του Θεού;
- Ή δικαιοκρισία τού Θεού είναι ή μακροθυμία, ή οποία έχει μέσα καί τήν ταπείνωση καί τήν
αγάπη. Ό Θεός είναι πολύ δίκαιος, αλλά καί πολυεύσπλαχνος, καί ή ευσπλαχνία Του νικάει
τήν δικαιοσύνη Του. Θά σού πω ένα παράδειγμα, γιά νά καταλάβης. Αν κάποιος άνθρωπος
δέν  είχε  τήν  ευκαιρία  νά  άκούση  ποτέ  γιά  τόν  Θεό,  αυτός  δέν  θά  κριθή  σύμφωνα  μέ  τήν
κατάσταση  στην  οποία  βρίσκεται,  άλλα  σύμφωνα  μέ  τήν  κατάσταση  στην  οποία  θά
βρισκόταν,  αν  είχε  γνωρίσει  τόν  Θεό.  Γιατί  αλλιώς  δέν  θά  ήταν  δίκαιος  ό  Θεός.  Ή  θεία
δικαιοσύνη  έχει  δικούς  της  μαθηματικούς  όρους  το  ένα  κι  ένα άλλοτε  κάνουν  δύο  καί
άλλοτε δύο εκατομμύρια.
- Γέροντα, πώς εφαρμόζεται ή θεία δικαιοσύνη σέ κάποιον πού σφάλλει;
- Ή ανθρώπινη δικαιοσύνη λέει: Έσφαλες; Πρέπει νά τιμωρηθής. Ή θεία δικαιοσύνη λέει:
Αναγνωρίζεις  το  λάθος  σου  καί  μετανοείς;  Συγχωρείσαι.  Βλέπεις,  ακόμη  καί  άπό  τόν
ανθρώπινο  νόμο  δικάζεται  μέ  επιείκεια  κάποιος  πού  κάνει  ένα  έγκλημα,  όταν  μετανοή
ειλικρινά καί πάη μόνος του καί τό όμολογή, ενώ δέν υπάρχει καμμία υποψία γιά το πρόσωπο του.
Καί  αν  από  τους  ανθρώπους  δικάζεται  με  επιείκεια,  πόσο  μάλλον  άπό  τον  δικαιοκρίτη  καί
πολυεύσπλαχνο Θεό!

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ - ELDER JOSEPH OF VATOPAIDI

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ
( 1.7.1921 – 1.7.2009 )

Γεννήθηκε στην Δρούσια, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Πάφου της νήσου των Αγίων, την 1η Ιουλίου 1921. Η μητέρα του Ευγενία γέννησε όταν ήταν εφτά μηνών το μικρό παιδί της στο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων της Γιόλου, την ημέρα της εορτής των Αγίων. Η μητέρα του νόμισε ότι το παιδί ήταν νεκρό, και όμως έζησε. Το βρέφος έλαβε κατά την βάπτιση το όνομα Σωκράτης.
Ο μικρός Σωκράτης μεγάλωσε κοντά στους αγρότες γονείς του ζώντας από μικρός την σκληρή ζωή. Μόλις κατόρθωσε να τελειώσει την τετάρτη τάξη του Δημοτικού, γιατί ήταν απαραίτητος στις αγροτικές εργασίες. Μέχρι τα δεκαπέντε του χρόνια παρέμενε στο χωριό του.
Το 1936 μετά από θεϊκή κλήση προσήλθε στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου με τις ευχές των γονέων του. Εκεί εκάρη ρασοφόρος μοναχός με το όνομα Σωφρόνιος. Παρέμεινε 10 χρόνια στην Μονή και με την παρότρυνση και ευλογία του Γέροντος Κυπριανού, πνευματικού της Μονής, εγκαταβίωσε στο Άγιον Όρος μετά από μία σύντομη επίσκεψη στους Αγίους Τόπους.

Λόγοι σοφίας και χάριτος

''Γέροντα, δεν κάνω εγώ για καλόγερος. Θα παντρευτώ''. Μετά από έξι μήνες γάμου: ''Γέροντα, κάνε προσευχή να την πάρη ο Θεός! Δεν την αντέχω. Ζω μια κόλαση. Μετά θα γίνω καλόγερος''. ''Βρε παιδί μου, ούτε για καλόγερος κάνει, όποιος σκέφτεται έτσι''.
''Στις 12 Ιουλίου (νέο ημερολόγιο) του 1994, στις 11:30 τη νύχτα, την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή! Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιον Όρος. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο Γέροντας είχε περάσει στην αιωνιότητα.''