Γέροντες της εποχής μας

''Να ελέγχετε τις σκέψεις σας,να συγκρατείτε τα λόγια σας,να κυριαρχείτε στα πάθη σας,να κάνετε έργα που αντέχουν στο φως της ημέρας.''
''Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν μ' αυτές.Κι όταν κάποτε όλα τα συγκεντρώσουν σε μια κάρτα (ταυτότητα,διαβατήριο,δίπλωμα οδήγησης κλπ) αυτό θα είναι το σφράγισμα,να μην το πάρετε''. Όπως τώρα σκέφτονται να τα συγκεντρώσουν στην ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη...

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Τά έκ προθέσεως σφάλματα

Νά προσέξουμε πολύ τά έκ προθέσεως σφάλματα,  γιατί  αυτό πού θά έξετάση ό  Θεός είναι ή
πρόθεση μας. Τά σφάλματα πού κάνουμε άπό απροσεξία είναι ελαφρότερα. Μερικές αμαρτίες είναι
αμαρτίες, αλλά έχουν καί ελαφρυντικά.
Ύστερα, όταν σφάλουμε χωρίς νά τό θέλουμε, ό Θεός οικονομάει έτσι τά πράγματα, ώστε
νά χρησιμοποιηθή
τό σφάλμα μας γιά καλό. Δηλαδή, όχι ότι έπρεπε νά σφάλουμε, γιά νά γίνη αυτό τό καλό, άλλα
αφού σφάλαμε χωρίς νά τό Θέλουμε, ό Θεός αξιοποιεί τό σφάλμα μας και βγαίνει καλό. Όταν
όμως κάνουμε ένα σφάλμα εν γνώσει μας και έπειτα μετανοιώσουμε, νά ευχηθούμε νά μη γίνη
κακό άπό τις συνέπειες του σφάλματος μας.
- Γέροντα, εκείνος ό μοναχός πού αναφέρει ό Εύεργετινός ότι δέκα χρόνια έπεφτε σε
κάποια αμαρτία κάθε μέρα, άλλα και κάθε μέρα μετανοούσε, πώς σώθηκε;
- Εκείνος ήταν κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος, αιχμαλωτισμένος άπό την αμαρτία. Δεν είχε
κακή διάθεση, άλλα δέν είχε βοηθηθή, σπρώχτηκε στό κακό, γι' αυτό δικαιούτο τήν Θεία βοήθεια.
Πάλευε, πονούσε, είχε μετάνοια ειλικρινή, και ό Θεός τελικά τόν έσωσε. Βλέπεις, ένας μπο-
ρεί νά έχη καλή διάθεση αν όμως δέν βοηθηθή άπό μικρός και παρασυρθη στό κακό, είναι
δύσκολο  μετά  νά  σηκωθή.  Κάνει  μιά  προσπάθεια,  πάλι  πέφτει,  πάλι  σηκώνεται  παλεύει
δηλαδή. Ό Θεός αυτόν τόν άνθρωπο δέν θά τόν άφήση, γιατί ό καημένος κάνει τήν μικρή
του  προσπάθεια,  ζητάει  καί  τήν  θεία  βοήθεια  και  δέν άμαρτάνει  έν  ψυχρώ.  Κάποιος  λ.χ.
ξεκινάει νά πάη κάπου, χωρίς νά έχη σκοπό νά άμαρτήση, άλλα πηγαίνοντας τοϋ συμβαίνει
ένας  πειρασμός  καί  πέφτει  σέ  κάποια  αμαρτία.  Μετανοεί,  κάνει  μιά  προσπάθεια,  τοϋ
στήνουν  πάλι  μιά  παγίδα  καί,  ενώ  δέν  έχει  διάθεση  νά  κάνη  κάτι  κακό,  ό  καημένος
ξαναπέφτει  καί  πάλι  μετανοεί. Αυτός  έχει  ελαφρυντικά,  γιατί  δέν  θέλει  νά  κάνη  τό  κακό,
άλλα  παρασύρεται  στό  κακό  καί  ύστερα  μετανοεί.  Όποιος  όμως  λέει:  ¨γιά  νά  πετύχω
εκείνο, πρέπει νά κάνω αυτήν τήν αδικία¾ γιά νά πετύχω τό άλλο, πρέπει νά κάνω εκείνη τήν
πονηριά κ.λπ.,  αυτός άμαρτάνει έσκεμμένως καί  έν  γνώσει  του. Καταστρώνει δηλαδή τό
αμαρτωλό του σχέδιο και βάζει πρόγραμμα μέ τον διάβολο τί αμαρτία θά κάνη. Αυτό είναι
πολύ κακό, επειδή είναι προμελετημένο. Δέν είναι ότι πέφτει σέ πειρασμό, άλλα ξεκινάει
να κάνη κάτι μαζί μέ τον πειρασμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος δέν πρόκειται ποτέ νά βοηθηθή,
γιατί δέν δικαιούται την θεία βοήθεια, και τελικά πεθαίνει αμετανόητος.
Άλλα  και  όσοι  λένε  ότι θά  μετανοιώσουν,  όταν  γεράσουν,  πώς  είναι  σίγουροι  ότι  θά
προλάβουν νά μετανοιώσουν και δέν θά πάνε άπό αιφνίδιο θάνατο; Έλεγε κάποιος εργολάβος:
όταν γεράσω, θά πάω στά Ιεροσόλυμα, θά βαπτισθώ στον Ιορδάνη ποταμό, οπότε θά εξαλει-
φθούν όλες  οι αμαρτίες μου, και συνέχιζε  νά ζή αμαρτωλά. Τελικά, όταν πλέον δέν είχε άλλο
κουράγιο,  ίσα-ίσα  πού  μόλις  περπατούσε,  αποφάσισε  νά  πάη.  Λέει  σέ  έναν  μάστορα  του:
Μάστορα, αποφάσισα νά πάω στά Ιεροσόλυμα, γιά νά βαπτισθώ στον Ιορδάνη ποταμό. Ά,
αφεντικό,  τού  λέει  εκείνος,  άν  είσαι  καθαρός,  θά  πάς  αν  δέν  είσαι  καθαρός,  στον  δρόμο  θά
μείνης!. Λές και προφήτευσε! Μόλις πήγε στην Αθήνα νά βγάλη τά χαρτιά του, πέθανε! Τού πήραν όλα  τά  χρήματα  οί  άλλοι,  τον  πήγαν  σέ ένα γραφείο κηδειών και άπό εκεί τον έστειλαν μέ το
φέρετρο πίσω στον τόπο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

''Στις 12 Ιουλίου (νέο ημερολόγιο) του 1994, στις 11:30 τη νύχτα, την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή! Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιον Όρος. Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο Γέροντας είχε περάσει στην αιωνιότητα.''